Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem,
Rektör

 

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2005
Doçentlik Tarihi: 06.10.2008
Profesörlük Tarihi: 13.12.2013

 İdari Görevler

 • Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü
  Başlangıç: Ekim 2018-Devam ediyor.
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
  Başlangıç: Şubat-2014, Bitiş: -2017
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
  Başlangıç: Kasım-2013, Bitiş: Şubat-2014
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
  Başlangıç: Eylül-2011, Bitiş: Eylül-2013
 • Erzincan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı
  Başlangıç: Haziran-2008, Bitiş: -2011
 • Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği
  Başlangıç: Ocak-2007, Bitiş: -2008
 • Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
  Başlangıç: Haziran-2007, Bitiş: Temmuz-2008
 • Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Senatörü
  Başlangıç: Haziran-2008, Bitiş: -2011
Bilimsel Toplantı Görevleri

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ÜSKÜP-MAKEDONYA, Düzenleme Kurulu Başkanı 2019.
2. Sosyal Bilimler Sempozyumu, BUHARA-ÖZBEKİSTAN, Düzenleme Kurulu Başkanı, Ekim 2018.
3. Sosyal Bilimler Sempozyumu, KUDÜS-FİLİSTİN, Düzenleme Kurulu Başkanı Mart 2018.
4. Sosyal Bilimler Sempozyumu, ENDÜLÜS-İSPANYA, Düzenleme Kurulu Başkanı 2017.
5. Kongre Yürütme Kurulu Başkanı, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, 2015.
6. Düzenleme Kurulu Başkanı, 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, 2015.
7. Bilim Kurulu Üyesi, 2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Saraybosna, 2015.
8. Bilim Kurulu Üyesi, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, 2015.
9. Bilim Kurulu Üyesi, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, 2014.
10. Danışma Kurulu Üyesi, 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Lefkoşa, 2014.
11. Bilim Kurulu Üyesi, 7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, 2014.

Yayınlar

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Erdem, Mehmet Dursun; Şengül Murat; Gün, Mesut; Büyükaslan, Ayşegül. ‘‘Tekerleme Alıştırmalarına Dayalı Etkinliklerin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Arapların Konuşma Becerilerine Etkisi’’, Route Educational and Social Science Journal, Sayı:2, Sayfalar:1-11, 2015.
2. Erdem, Mehmet Dursun; Gün, Mesut; Şengül Murat, Şimşek, Ramazan. ‘‘Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Okuma Metinlerinin Öğretim Elemanlarınca Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Kapsamında Değerlendirilmesi’’, Turkish Studies, Sayı:3, Sayfalar:455-476, 2015.
3. Erdem, Mehmet Dursun; Gün, Mesut; Karateke, Betül. ‘‘İleri Seviye İçin Hazırlanan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi’’, International Journal of Language Academy, Sayı:1, Sayfalar:8-17, 2015.
4. Kılıç, Filiz; Erdem, Mehmet Dursun; Gün, Mesut; Çaydaş, Azer. ‘‘Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 1 ve Lale Türkçe Ders Kitabı 1’de Çokluk Ekinin Kullanım Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme’’, Journal of Educational Sciences, Sayı:2, Sayfalar:56-65, 2014.
5. Erdem, Mehmet Dursun. ‘‘Ağız Sözlükçülüğü Üzerine’’, Turkish Studies, Sayı:13, Sayfalar:95-102, 2013.
6. Erdem, Mehmet Dursun, Memiş, Muhammet Raşit. ‘‘Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler, Kullanım Özellikleri ve Eleştiriler’’, Turkish Studies, Sayı:9, Sayfalar: 297-318, 2013.
7. Erdem, Mehmet Dursun; Kirik, Esra. ‘‘Elbistan Ağzı (Kahramanmaraş Ağızları-ll)’’, Turkish Studies, Sayı:1, Sayfalar:1043-1072, 2012.
8. Erdem, Mehmet Dursun; Bölük, Ramazan. ‘‘Kaş (Antalya) Ağzı Ses Özellikleri Üzerine’’ Turkish Studies, Sayı:1, Sayfalar:406-447, 2011.
9. Erdem, Mehmet Dursun; Bölük, Ramazan. ‘‘Kaş (Antalya) Ağzı Şekil Özellikleri Üzerine’’ Diyalektolog, Sayı:2, Sayfalar:29-40, 2011.
10. 10.Erdem, Mehmet Dursun. “Göstergebilim (Semiotik) Açısından Rasim Özdenören’in “İt” Hikâyesi Turkish Studies , Sayı:6, Sayfalar:120-169, 2009.
11. Erdem, Mehmet Dursun; Kirik Esra; Dağdelen Güner, Üst Sibel, ‘‘Türkoğlu Ağzı’’, Turkish Studies, Sayı:8, Sayfalar:2523-2565, 2009.
12. Erdem, Mehmet Dursun. “Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunlukları Üzerine/ Turkish Studies, Sayı:3, Sayfalar:502-562, 2008.
13. Erdem, Mehmet Dursun; Günşen, Ahmet. “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Tür Değiştirme Örnekleri”, Turkish Studies, Sayı:3, Sayfalar:72-83, 2007.
14. Erdem, Mehmet Dursun. “Ontolojik İncelemeye Dehhani’nin “Eyledi” Redifli Gazeli Örneğinde Yapısalcı Bir Bakış’’, Turkish Studies, Sayı:3, Sayfalar:254-273, 2007.
15. Erdem, Mehmet Dursun. ‘‘Edebi Mektupların Yapısal ve Anlambilimsel İncelemesi’’, Hece , Sayı:114, Sayfalar:131-145, 2006.
16. Erdem, Mehmet Dursun; Demir, Necati. “Türk Kültüründe Destan Ve Battal Gazi Destanı’’, Turkish Studies, Sayı:1, Sayfalar:106-159, 2006.
17. Erdem, Mehmet Dursun. ‘‘“-Duhcan/-Dükcen Soña/Sora” Zarf Fiili Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2002/I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, s. 21-28. 2006.
18. Erdem, Mehmet Dursun. “Kırşehir ve Konya Ağızlarının Eski Anadolu Türkçesi Yazı Dilinin Oluşumuna Etkisi”, Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, S. 8, Kış 2006, Karam Yayınları, Çorum, s. 56-65.
19. Erdem, Mehmet Dursun. “Manzum Sözlükler ve Tuhfe-i Âsım”, International Journal of Central Asian Studies, Volume 10-1, Editor in Chief: Choi Han-Woo, The İnternational Association of Central Asian Studies Intitute of Asian Culture and Development, p. 197-216, Korea, 2005.
20. Erdem, Mehmet Dursun. “Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunlukları”, Journal of Turkish Studies, volume 27/II, Published at the Department of Near Eastern Languages and Literatures –Harvard University, p. 79-110, 2003.
21. Erdem, Mehmet Dursun. “Pişmek” Kelimesi Üzerine, Türk Dili, S. 590, Şubat 2001, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 149-155.
22. Erdem, Mehmet Dursun. “Instructors’ Opinions About The Education On Speaking Abilities Of Syrian Students” Anthropologist, India, ISSN: 0972-0073, 2015.
23. Erdem, Mehmet Dursun. “Harezm Türkçesinde İkilemeler ve Yinelemeler Üzerine”, Bilig, S. 33, Ahmet Yesevî Üniversitesi Yayınları, Ankara. s.189-225, Bahar 2005.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
1. Erdem, Mehmet Dursun; Gün, Mesut, Salduz, Hamza; Karateke, Betül. ‘‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen B1 Düzeyindeki Gürcü Öğrencilerin Yazma Hataları’’, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 8-10 Mayıs 2015, Nevşehir.
2. Erdem, Mehmet Dursun “Anadolu Tıp Metinleri ve Kitabü’t-Tıbb Üzerine”, Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 2014, Nevşehir.
3. Erdem, Mehmet Dursun. “Eski Türkiye Türkçesi Ağızları Üzerine”, I. Uluslararası Türk Diyalektolojisi Çalıştayı, 2008, Gazimagosa.
4. Erdem, Mehmet Dursun. “Birincil Ünlü Uzunlukları ve İmâle”, II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2008, Kayseri.
5. Erdem, Mehmet Dursun. Eski Anadolu Türkçesi Yazı Dilinin Oluşumunda Kırşehir ve Konya Ağızlarının Etkisi, I. Uluslararası Ahilik ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir.
6. Erdem, Mehmet Dursun. Karadeniz Ağızlarında Kıpçakça g>w>v Değişmesi, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 2007, Erzurum.
7. Erdem, Mehmet Dursun. Erzincan ve Yöresi Ağızlarındaki Fiiller Üzerine, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23-26 Ekim 2007, Isparta.
8. Erdem, Mehmet Dursun. “Samsun Ağızları”, Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, Yayıma Hazırlayan: Doç Dr. Cevdet Yılmaz, s. 637-642, 2006, Samsun.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
1. Erdem, Mehmet Dursun(Haz.), Beydaba, Kelile ve Dimne, Pruva Yayınları, Ankara (2021).
2. Erdem, Mehmet Dursun, Tregimet e Dyzet Vezirëve, Fleta. Kosova (2020).
3. Erdem, Mehmet Dursun, Binbir Gündüz Masalları (Cilt 2), Pruva Yayınları, Ankara (2020).
4. Erdem, Mehmet Dursun, Binbir Gündüz Masalları (Cilt 1), Pruva Yayınları, Ankara (2020).
5. Erdem, Mehmet Dursun, Dede Korkut Hikâyeleri, Pruva Yayınları, Ankara (2019).
6. Erdem, Mehmet Dursun, Şâhmerân Hikâyesi, Pruva Yayınları, Ankara (2019).
7. Erdem, Mehmet Dursun (Ümit Özgür Demirci ile), Köktürkçe, Pruva Yayınları, Ankara (2019).
8. Erdem, Mehmet Dursun, Kırk Vezir Hikâyeleri, Pruva Yayınları, Ankara (2018).
9. Erdem Mehmet Dursun, (Mustafa Karataş ve Erkan Hirik ile), Yeni Türk Dili, Maarif Mektepleri Yayınları, Ankara (2015).
10. Erdem, Mehmet Dursun. (Necati Demir ile), Saltık-name I, UKİD-Başbakanlık Yayınları, Ankara, (2013).
11. Erdem, Mehmet Dursun. (Necati Demir ile), Saltık Gazi Destanı II, UKİD-Başbakanlık Yayınları, Ankara, (2013).
12. Erdem, Mehmet Dursun. (Necati Demir ile), Saltık-name Tıpkıbasım I, UKİD-Başbakanlık Yayınları, Ankara, (2013).
13. Erdem, Mehmet Dursun. (Necati Demir ile), Saltık-name Tıpkıbasım II, UKİD-Başbakanlık Yayınları, Ankara, (2013).
14. Erdem, Mehmet Dursun. Kitabu’t-Tıb, Elig Yayınları, İzmir (2013).
15. Erdem, Mehmet Dursun. (Ahmet Akkaya, Özcan Bayrak ve Serdar Yavuz ile), Türk Dili Grameri – Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tarihi Bir Kitap-, Nobel Yayınları (Arthur Lumley Davids, A Grammar of the Turkish Language), Ankara (2013).
16. 4. Erdem, Mehmet Dursun. (Ramazan Bölük ile). Antalya ve Yöresi Ağızları, Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara (2012).
17. Erdem, Mehmet Dursun. (Esra Kirik ile). Kahramanmaraş ve Yöresi Ağızları, Kahramanmaraş Valiliği Yayınları, Kahramanmaraş (2012).
18. Erdem, Mehmet Dursun. (Güner Dağdelen ile). Karabük ve Yöresi Ağızları, Karabük Valiliği Yayınları, Karabük (2011).
19. Erdem, Mehmet Dursun. (Ebru Silahşör ile). Amasya ve Yöresi Ağızları I, Turkish Studies Yayınları, Ankara (2011).
20. Erdem, Mehmet Dursun. (Ebru Silahşör ile). Amasya ve Yöresi Ağızları II, Turkish Studies Yayınları, Ankara (2011).
21. Erdem, Mehmet Dursun. (Sibel Üst ve Fikret Uslucan ile). Şâh-Mârân Hikâyesi, Akademik Kitaplar Yayınları, İstanbul, (2009).
22. Erdem, Mehmet Dursun. (Sibel Üst ile). Hatun Destanı, e-yazı Yayınları, Samsun, (2007).
23. Erdem, Mehmet Dursun. (Necati Demir ve Sibel Üst ile), Eba Müslim-name I, Destan Yayınları, Ankara, (2007).
24. Erdem, Mehmet Dursun. (Necati Demir ve Sibel Üst ile), Eba Müslim-name II, Destan Yayınları, Ankara, (2007).
25. Erdem, Mehmet Dursun (Necati Demir ile). Hz. Ali Cenkleri I, Destan Yayınları, Ankara, (2007).
26. Erdem, Mehmet Dursun (Necati Demir ile). Hz. Ali Destanı I, Destan Yayınları, Ankara, (2007).
27. Erdem, Mehmet Dursun. (Sibel Üst ile). Hatun Destanı, e-yazı Yayınları, Samsun, (2007).
28. Erdem, Mehmet Dursun. Müseyyeb-nâme, Hece Yayınları, Ankara (2006).
29. Erdem, Mehmet Dursun. (Necati Demir ile). Battal Gazi Destanı, Hece Yayınları, Ankara, (2006).
30. Erdem, Mehmet Dursun (Necati Demir ile). Battal-nâme, Hece Yayınları, Ankara, (2006).
31. Erdem, Mehmet Dursun. “Nehcü’l-Ferâdîs’teki Sebep-Sonuç Bildiren Yan Cümle Türleri Üzerine”, Uygurlardan Osmanlıya Şinasi Tekin’in Anısına, Simurg Yayınları, İstanbul, s. 363-383, (2005).
32. Erdem, Mehmet Dursun. “Hüseyin Su’nun Türkçeye Bakışı ve Dili Kullanımı”, Hüseyin Su Kitabı, Nehir Yayınları, İstanbul 2005, s. 111-125, (2005).
33. Erdem, Mehmet Dursun. “Mustafa Kutlu’nun Hüzün ve Tesadüf Adlı Hikâye Kitabındaki Konuşma Dili Unsurları”, Mustafa Kutlu Kitabı, Nehir Yayınları, İstanbul, s. 272-290, (2001).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Erdem, Mehmet Dursun. “Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinlerin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar”, İlmî Araştırmalar, S. 22, Güz 2006, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, p. 83-110, (2006).
2. Erdem, Mehmet Dursun. “Edebî Mektupların Yapısal ve Anlambilimsel İncelemesi”, Hece, Mektup Özel Sayısı, S. 114-115-116, Haziran-Temmuz-Ağustos 2006, Ankara, s. 135-141, (2006).
3. Erdem, Mehmet Dursun. “Osmanlı Dönemi Çocuk Sözlükleri ve Bir Lugât-ı Sıbyân Yazması Üzerine”, Hece, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Hece Yayınları, Ankara, s. 178-189, (2005).
4. Erdem, Mehmet Dursun. “Halkın Diliyle Şehrin Şiirini Yazan Adam”, Hece, Necip Fazıl Özel Sayısı, S. 97, Ocak 2005, Ankara, s. 479-490, (2005).
5. Erdem, Mehmet Dursun. “Türk Dilinde Sadeleşmenin Kısa Tarihi. Özleşmenin “Önütü” Yahut Yeni Bir Hayatı Yeni Bir Dille Kurmaya Çalışan Adam: Nurullah Ataç”, Hece, Hayat-Edebiyat-Siyaset Özel Sayısı, S. 90-91-92, Haziran/Temmuz/Ağustos 2004, Ankara, s. 238-251, (2004).
6. Erdem, Mehmet Dursun. “Dilbilimsel Eleştiri”, Hece, Eleştiri Özel Sayısı, S. 6, Hece Yayınları, Ankara 2003, s. 228-238.
7. Erdem, Mehmet Dursun. “Amasya Ağızları”, Amasya Valiliği Amasya İl Yıllığı, Amasya Valiliği Yayınları, Amasya.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Erdem, Mehmet Dursun. “Samsun Ağızları”, Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, Yayıma Hazırlayan: Doç Dr. Cevdet Yılmaz, Samsun, s. 637-642, (2006).
2. Erdem, Mehmet Dursun. “Birincil Ünlü Uzunlukları ve İmâle”, II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2008, Kayseri (2008).

Diğer Yayınlar
1. Erdem, Mehmet Dursun. “Árpád BERTA (Translated by Nurettin DEMİR and Emine YILMAZ): Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları, Grafiker Yay., Ank., 2002” Türkbilig Dergisi, 2002/4, Ankara, s. 83-87, (2002).

Tanıtmalar ve Eleştiriler
1. Erdem, Mehmet Dursun. “AYDIN, Mehmet, Aybastı Ağzı (İnceleme–Metin–Sözlük), TDK Yayınları, Ankara, 2002” Türkbilig, 2003/5, Ankara, s. 178-181, (2003).
2. Erdem, Mehmet Dursun. “Gülensoy, Tuncer-Alkaya, Ercan. Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003”, Karadeniz Araştırmaları, Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, S. 9, Bahar 2006, Karam Yayınları, Çorum, s. 175-178, (2006).
3. Erdem, Mehmet Dursun. “Günay Karaağaç, Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi, V. Lefke Edebiyat Buluşması (29-30 Nisan 2004), Akçağ Yayınları, Ankara, 2004.”, Karadeniz Araştırmaları, Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, S. 10, Yaz 2006, Karam Yayınları, Çorum, s. 160-164, (2006).
4. Erdem, Mehmet Dursun. “YELTEN, Muhammed-ÖZKAN, Mustafa, 2002, Türkçe’nin Sözlüğü, Babıali Kültir Yayınları, İstanbul.” Turkish Studies, International Periodical fort the Languages, Literature and Historyof Turkish or Turkic, S. 2, www.turkishstudies.net, (Guest Ed. Prof. Dr. Leylâ KARAHAN), p. 295-297, (2006).
5. Erdem, Mehmet Dursun. “Yeni Bir Türk Dili Tarihi Kitabı, Akar, Ali 2005. Türk Dili Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul.” Turkish Studies, International Periodical fort the Languages, Literature and Historyof Turkish or Turkic, S. 1, www.turkishstudies.net, (Ed. Mehmet Dursun ERDEM), s. 153-156, (2006).
6. Erdem, Mehmet Dursun. “Özkan, Mustafa 200. Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul.” Turkish Studies, International Periodical fort the Languages, Literature and Historyof Turkish or Turkic, Volume 2/1, Winter 2007, www.turkishstudies.net, (Guest Ed. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN), p. 334-337, (2007).

Dergi Editörlükleri

1. Erdem, Mehmet Dursun. Turkish Studies, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi (http://www.turkishstudies.net/turkishstudies). (2006-2011)
2. Erdem, Mehmet Dursun. History Studies, Genel Koordinatör, (www.historystudies.net). (2008-2013)
3. Erdem, Mehmet Dursun. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Editör. (2011-2013)

Kitap Editörlükleri

1. Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Editörler: Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Dr. Necip Fazıl Kurt, Prof. Dr. Özcan Güngör, Pruva Yayınları, Ankara 2020.
2. Yitik Hafızanın Peşinde Buhara Konuşmaları, Editörler: Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Dr. Necip Fazıl Kurt, Prof. Dr. Özcan Güngör, Pruva Yayınları, Ankara 2019.
3. Göçer, Ali; Atalay, Tazegül Demir; Kara, Ömer Tuğrul; Gün, Mesut; Kılıç, Hasan Hüseyin. (Editör: Mehmet Dursun Erdem ve Ahmet Akkaya). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Pedagojik Formasyon Öğrencileri İçin), Pegem Akademi, Ankara (2014).
4. Üstünova, Kerime. (Editör: Mehmet Dursun Erdem). Türkiye Türkçesi Ad İşletimi (Biçim Bilgisi), Kesit Yayınları, İstanbul (2008).
5. Alkaya, Ercan; Yalçın, Süleyman Kaan; Şengül, Murat. (Editör: Mehmet Dursun Erdem). Prof. Dr. Ahmet Buran MAKALELER, Turkish Studies Yayınları, Ankara (2008).

Projeler

BAP: 09.02.03. Nolu Proje: Erzincan İli Ağzıları Sözlüğü (Yürütücü), Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Alan, Alt Yapı Projesi.
Samsun İli ve Yöresi Ağızları Projesi (Yürütücü), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, BAP Projesi.

Yönetilen Lisansüstü Tezler:

Doktora
1. 2017 RAMAZAN BÖLÜK, 18. yy. Mensur Şehnâme çevirisi, II. cilt (284b-419b Varaklar arası) inceleme-metin-sözlük-tıpkıbasım, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Yüksek Lisans
1. 2020 GÖKÇEN KARAKOÇ Müseyyeb-Nâme (123A- 243B Varakları Arası) Dil İncelemesi-Metin-Dizin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2. 2020 DERYA KARATAŞ Müseyyeb-nâme (1b-123a Varakları Arası) Dil İncelemesi-Metin-Dizin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
3. 2018 BETÜL HOTAMIŞLI DAĞ İslâmi dönem Anadolu Türk destanlarından “Müseyyeb-nâme, Battal-nâme, Danişmend-nâme ve Saltık-nâme”nin değerler eğitimi açısından incelenmesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
4. 2018 CEM ALTAY “Tercüme-i Elfü’l-Leyle ve Leyle” (Binbir Gece Masalları tercümesi) giriş-metin-inceleme Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
5. 2018 SAMİ KOCAMIŞ, Müseyyeb-Nâme eseri üzerine dil bilgisel inceleme Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
6. 2018 BERNA NUR BÖĞREK Elfü’n-Nehar ve’n-Nehar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
7. 2017 SALİM KARASU Kavak ağzı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
8. 2017 EMİNE ÖZTAŞ Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretimi A2 Seviyesindeki Ders Kitaplarında Kullanılan Dil Beceri Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Yedi İklim Türkçe ve English File Örneklemi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
9. 2017 FATMA DURA Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarma sorunları (3. Cilt 227-288 s, 4. Cilt 5-75 s Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
10. 2017 CEM ALTAY Tercüme-İ Elfü’l-Leyle ve Leyle (Binbir Gece Masalları Tercümesi) Giriş-Metin-İnceleme Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
11. 2016 TUĞBA ŞAHİN Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarma sorunları -Azerbaycan masalları üzerine bir çalışma- (3.cilt/ 132-226. sayfalar arası), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
12. 2016 AYLA KANDEMİR, Ermeni harfli “İnciler” isimli Türkçe dua kitabının Türk latin alfabesine aktarımı ve ses bilgisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
13. 2016 KÜRŞAD OĞUZHAN CEYRAN Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme becerisine yönelik görüşlerinin incelenmesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
14. 2016 FATMA ŞAHİN Kadınhanı ağzı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
15. 2014 MUHAMMET RAŞİT MEMİŞ Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için zarfların öğretimine yönelik materyal geliştirme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
16. 2013 YAŞAR ŞİMŞEK Firdevsi-i Rumi, Süleyman-name-i Kebir (76. Cilt) Giriş, Ses Bilgisi, Tenkitli Metin, Sözlük, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
17. 2011 ESRA KİRİK Kahramanmaraş Merkez ilçe ağzı (ses bilgisi, metinler) Sakarya Üniversitesi
18. 2011 RAMAZAN BÖLÜK Serik (Antalya) ağzı, Erzincan Üniversitesi
19. 2011 GÜNER DAĞDELEN Eskipazar ağzı, Erzincan Üniversitesi
20. 2011 EBRU SİLAHŞÖR Amasya merkez ağzı, Erzincan Üniversitesi

X